World's Tuff-est Plush Toys

Tuffy's Duraforce Bone
Price: $15.99